Здравей
Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Онлайн
Гости: 1
Регистрирани: 1, chochy
На тази странница: 1
Регистрирани: 479, най-новият: eth
counter
Tyxo.bg counter


website tracker
Физика
wodolaz4o, вторник 11 декември 2007 - 13:56:09


 8.0 - 1 vote 
Коментари
Q- факторsimona34 | 11 дек : 14:23
Гост


Отговори на това
Във физиката и електротехниката, Q factor (Q- фактор) или quality factor сравнява времеконстантата за влошаване, намаляване на амплитудата на колебателна физична система в нейния период на колебание. Равнозначно, това е сравнение на честотата на колебание на системата и загубата на енергия. По- висок Q- фактор определя по- ниски загуби на енергия, свързани с честотата на колебание. Например, махало, пуснато да се люлее от най- висока точка във въздушна среда ще има по- висок Q- фактор от това, потопено в масло.

Формулата определяща Q- фактора е: Q=w* Енергиен запас/ Загуби на мощност, където w е ъгловата честота на схемата(системата)

* Приложение

Q- факторът е приложим при определяне качествените показатели на поведението на една система. Например, при системи с Q- фактор по-малък или равен на ½, системата не може да се определи като колебателна и вместо това се говори за пре- влошена (overdamped) при Q<1/2 и критично влошена при Q=1/2. Ако Q>1/2 има колебание на амплитудата на системата, докато едновременно затихва по експонента и тогава говорим за under-damped режим на работа.

*Физична интерпретация на Q- фактора

Характеристика на колебателната система, определящ остротата на резонанса. Q- факторът е обратно пропорционален на скоростта на затихване на собствените колебания в системата и като така формулата за всяка колебателна система ще е , където f e честотата на колебания, W- запасът от енергия в колебателната система и Р- мощността на разсейване на енергия т.е на преминаването и от кинетична в друг вид енергия. Описано по друг начин, Q- факторът е приблизително броя на колебанията необходими за свободно колебание на системата до спадането на енергията до 1 / e2π от първоначалната и стойност.
Ако колебанията на системата се описват чрез синусоида, нейното резонансно поведение зависи изцяло от Q.

*Електрически системи

За електрически системи, Q- факторът представлява ефектът на електрическото съпротивление за електромеханични резонатори като например за кварцови кристали е механичното затихване на колебанията за сметка на вътрешното триене.

*RCL вериги

За последователни и паралелни RCL вериги в честотни контури Q- факторът се описва с формулата Q=p/l = p Ne, където l е логаритмичния декремент на затихването, a Ne –брой на колебанията. При малки колебания

където R,L и С са съответно съпротивление, индуктивност и капацитет на резонансната верига. За паралелно свързана RCL верига Q e реципрочната стойност на горния израз.

Тъй като величината Q е свързана със загуба на енергия,
където W енергия, DW- разсейваната енергия.

За електрическа верига много по просто е да се измери амплитудата на тока или напрежениего отколкото енергията или мощността. Доколкото мощността и енергията са равни на корена на амплитудната осцилация, честотната лента на амплитудно- честотната характеристика ще бъде 1/Ö2 от пика.

* Импеданс

Определя се от формулата Z=R+jX и Q-фактора ще е модулът от отношението на реалната и имагинерната му съставни Q= |X/R|

Най-общи понятия, определения и класификации за електрsimona34 | 11 дек : 14:27
Гост


Отговори на това
Електромагнитното излъчване (ЕМИ) е разпространяваща се през пространството вълна с електрическа и магнитна компонента. Тези компоненти осцилират под прав ъгъл една спрямо друга както и спрямо посоката на разпространение на вълната. Източниците на електромагнитни вълни са движещите се с ускорение електрични заряди. Свойствата на електромагнитните вълни са подобни на свойствата, които притежават механичните вълни. Изразът електромагнитно излъчване също се използва като синоним за електромагнитни вълни в по-общ смисъл, дори когато последните не се излъчват или разпространяват в откритото пространство. В този смисъл електромагнитно излъчване е например светлината разпространяваща се по оптично влакно или електрическата енергия предавана по коаксиален кабел. Електромагнитното излъчване притежава енергия и момент, които може да се предават, когато първото взаимодейства с някакво вещество.

Електромагнитни вълни: В практиката са познати следните електромагнитни вълни: радиовълни, микровълни, видима светлина, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, рентгенови и гама лъчи(т.нар. електромагнитен спектър). При тях разделението на видове се прави точно според дължината на вълната или според честотата. Дължина на вълната във физиката е разстоянието между два съседни максимума на вълната. По-точно казано това е минималното разстояние между две точки на вълната с еднаква фаза. Обикновено се обозначава с гръцката буква λ. Тези два критерия са еквивалентни защото между дължина на вълната и честота съществува взаимовръзка:

,

където vw е скоростта на разпространение на вълната, а ν е честотата.

Ако електромагнитните вълни се разпространяват не във вакуум а в среда с показател на пречупване n то скоростта им в тази среда е:

, а дължината на вълната е ,

Електромагнитен спектър се нарича диапазонът (обхватът) на всички възможни електромагнитни излъчвания. Също така под електромагнитен спектър на даден обект се разбира обхвата на електромагнитното излъчване, който той излъчва, отразява, пропуска или поглъща (абсорбционен спектър). Той обхваща всички възможни честоти - от радиочестоти от няколко херца (дълговълновата граница на спектъра), до гама лъчите (късовълновата граница на спектъра), покривайки дължини на вълната с размер от хиляди километри до такива, съизмерими с размера на атомите и по-малки.

Електромагнитните вълни с определена дължина на вълната λ (във вакуум) имат съответна честота ν и енергия на фотона E. Затова електромагнитният спектър може да се опише еднакво добре като функция на коя да е от тези три величини. Връзката между тях се описва с уравненията:


и


където:

c е скоростта на светлината, c = 299 792 458 m.s-1 ≈ 300 000 km.s-1.

h е Константа на Планк, .

Ако електромагнитния спектърът се състои от собственото излъчване на самия обект, той се нарича спектър на излъчване или емисионен спектър.

Ако спектърът е резултат от облъчването на обекта със електромагнитни вълни, част от която обектът пропуска, а друга поглъща, той се нарича спектър на поглъщане или абсорбционен спектър.

Електромагнитната спектроскопия е раздел от физиката, който се занимава с качественото и/или количествено анализиране на едно вещество по спектъра му.

Видове източници на електромагнитни вълни:

Радиовълните са с дължини на вълната от стотици метри до около 1 милиметър и се излъчват и приемат чрез радиоантени с подходящи размери (според принципа на резонанса). Те служат за предаване на данни, чрез модулация. Телевизията, мобилните телефони, безжичните мрежи, радиолюбителските комуникации се основават на принципа на предаването и приемането на радиовълни.

Микровълни: Свръхвисоките честоти (СВЧ) и ултрависоките честоти на микровълните са след радиовълните в честотната скала. Микровълните са вълни, които са достатъчно къси, за да се осъществи предаването им по тръбовиден (метален) вълновод с подходящ диаметър. Микровълновата енергия се произвежда от електронните лампи клистрон и магнетрон или с полупроводникови диоди като диод на Гън и ИМПАТ диод. Микровълните се абсорбират от молекулите в течности (които имат диполен момент). В микровълновата фурна, този ефект се използва за затопляне на храна. Микровълново лъчение с малък интензитет се използва и при безжичните телекомуникации. Трябва да се отбележи, че обикновената микровълнова фурна може да причини смущения (интерференция) в работата на не добре екранирани електромагнитни устройства като мобилни медицински апарати или евтина потребителска електроника.

Терахерцово излъчване:Това е областта от спектъра на светлината между микровълните и далечното инфрачервено излъчване. Този вълнов обхват е рядко изследван и съществуват едва няколко източника на микровълнова енергия на високочестотния край на честотната лента (подмилиметрови вълни или така наречените терахецови вълни). Практически приложения на тези вълни се появяват едва напоследък - в комуникациите и снемането на образи. Предложен е стандарт за безжични мрежи в обхвата.

Инфрачервено излъчване:Инфрачервената част на електромагнитния спектър покрива обхвата от приблизително 300 GHz (1 mm) до 400 THz (750 nm). Може да се раздели на три части: Далечна инфрачервена област, от 300 GHz (1 mm) до 30 THz (10 μm). Долната граница на този обхват може да се класифицира и като микровълни. Това лъчение типично се поглъща от така наречените ротационни преходи на молекулите в газова фаза, от молекулярните движения в течности и от фонони в твърдите тела. Водата в земната атмосфера абсорбира толкова силно в този обхват, че я прави непрозрачна за тези вълни. Има известни обхвати на дължини на вълните обаче ("прозорци") в непрозрачния обхват, които позволяват частично пропускане и могат да се използват в астрономията. Вълновият обхват от приблизително 200 μm до няколко mm е наричан в астрономията подмилиметров обхват. Средна инфрачервена област, от 30 до 120 THz (от 10 до 2,5 μm). Горещите тела (черно тяло) излъчват силно в този обхват. Лъчението се абсорбира от молекулните вибрационни преходи, когато отделните атоми в молекулата вибрират около своите равновесни положения. Понякога този обхват се нарича област на отпечатък тъй като абсорбционния спектър на средното инфрачервено лъчение е твърде специфичен за дадено химично съединение. Близка инфрачервена област от 120 до 400 THz (от 2500 до 750 nm). Физическите процеси, характерни за този обхват, са подобни на тези при видимата светлина.

Видимо лъчение (светлина): След инфрачервените лъчи по честота следва видимата светлина. Това е диапазонът, в който Слънцето и звездите излъчват по-голямата част от своето лъчение. Сигурно не е случайно, че човешкото око е чувствително именно към дължините на вълните, които Слънцето излъчва най-интензивно. Видимата светлина (и близкото инфрачервено излъчване) обикновено се абсорбира и излъчва от електроните в молекулите и атомите, които прескачат от едно енергийно ниво към друго. Светлината, която виждаме с очите си, е наистина много малка част от електромагнитния спектър.

Ултравиолетова светлина: Следващото лъчение след видимата светлина по честота е ултравиолетовото (англ. UV). Това е излъчване, чиято дължина на вълната е по-къса от дъължината на вълната на виолетовия край на видимия спектър. Бидейки високоенергийно, УВ излъчването е в състояние да разкъсва химичните връзки и така да прави молекулите необичайно реактивни (йонизация), като най-общо променя взаимното им поведение.

Рентгенови лъчи: След УВ идват рентгеновите лъчи. Твърдите рентгенови лъчи са с по-къси дължини на вълните от меките. Рентгеновите лъчи се използват за избирателно гледане през дадени обекти (тъкани), както и във високоенергийната физика и астрономия. Неутронните звезди и прирастните дискове около черните дупки излъчват рентгенови лъчи, които позволяват изучаването им.

Гама лъчи: След твърдите рентгенови лъчи идват гама лъчите. Това са високоенергийни фотони, които се генерират при радиоктивен разпад или други реакции с елементарни частици. Те са полезни на астрономите при изучаването на високоенергийни обекти или региони и намират приложение във физиката поради високопроникващата им способност и добиването им от радиоизотопи.

За отбелязване е, че между видовете електромагнитно излъчване няма точно определени граници. Някои дължини на вълните принадлежат едновременно на две области на спекъра. Например червената светлина наподобява инфрачервеното излъчване, при това тя може да въздействува върху някои химически връзки.

ДаNikola_7 | 21 дек : 07:55
[ разработващ/а ]
Коментари: 170

Регистриран на: 30 ное : 05:31
Отговори на това
Аресаф.

А много на място ще са и законите на Нютон!

Физикаku4o | 22 яну : 05:39
[ шавлив/а ]
Коментари: 67

Регистриран на: 24 ное : 07:14
Отговори на товаТрябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
Анкета

Дебел/а ли сте?

Само съм чувствително и пленително закръглен/а

Прилично дебел/а съм

По Коледа се притеснявам да не ме объркат и заколят

Простак! Аз съм фин/а манекен/ка

То в тая криза как да надебелея

Тази анкета е ограничена само за регистрирани потребители

гласувания: 23 коментари: 1
Предишни анкети
RSS Публикации
Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf
Latest Forum Posts
 16:46  PRESS PLAY !
 09:11  МЪРДАТЕ ..
 02:48  Честит П..
 08:23  избрахм..
 09:27  Е-бането..
 11:57  и тука е ..
 05:08  Толеран..
 05:07  Малко за..
 05:05  РЕВОЛЮЦ..
 04:28  Ако имаш..